Политика за защита на личните данни

Кои сме ние?

УОНДЕРЛАНД БГ ЕООД е юридическо лице, търговско дружество, учредено и действащо по българското законодателство. УОНДЕРЛАНД използва лични данни като имена, имейли, служебни телефони и друга информация, която може да възприета като лични данни, идентифицираща физически лица – клиенти на агенцията, журналисти, блогъри и други специалисти. Ние събираме и разпространяваме само необходимата информация за активности, новини и събития, които дружеството осъществява като част от основната си дейност. В дейността си обработваме също така лични данни на своите служители, доставчици, бизнес клиенти и др., с които имаме професионални отношения или трябва да осъществим контакт.

Политиката ни защита и поверителност на лични данни, наричана по-нататък „Политиката за поверителност“, определя как ще бъдат обработвани и защитени тези лични данни. Защитата на личните данни е от голямо значение за нас и искаме процесът по обработката им да бъде максимално прозрачен, като спазваме принципите за законосъобразност и добросъвестност при обработване на лични данни.

Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме на нашата интернет страница office@wonderlandbg.com.

Страницата е собственост и се администрира от УОНДЕРЛАНД БГ ЕООД .

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

УОНДЕРЛАНД БГ ЕООД е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и приложимото българско законодателство за защита на личните данни.

Територия, на която съхраняваме Вашите данни?

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват на територията на Република България, в рамките на Европейския съюз (ЕС). При възникване на необходимост от прехвърляне на Вашите лични данни извън държава–членка на ЕС това ще се извършва в съответствие с приложимите закони.

Кой има достъп до Вашите данни?

Вашите данни се събират, обработват и съхраняват при взети от нас технически и организационни мерки за защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, защита срещу случайна загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, нерегламентирано разкриване, изменение или унищожаване, като достъп до тях имат само упълномощените за това лица.

Достъп до лични данни може да бъде даден на трето лице, ако сме длъжни по силата на приложим закон, съдебно разпореждане или правителствен акт, или ако разкриването е необходимо в помощ на наказателно или друго правно разследване или производство.

Никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни.

Какви са Вашите права?

Право на достъп: По всяко време имате право да поискате информация от нас относно личните Ви данни, които съхраняваме, в срока, за който имаме право да ги съхраняваме.

Право на коригиране: Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неточни, непълни или е настъпила промяна.

Право на изтриване: Имате право да поискате изтриване на всички Ваши лични данни, обработвани от нас, по всяко време.

Право на преносимост: Когато УОНДЕРЛАНД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин (т.е. без досиета на хартиен носител) въз основа на Вашето съгласие или в изпълнение на договор, по който сте страна., имате право да получите копие от предоставените от Вас данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна, посочена от Вас. Това се отнася само до личните данни, които сте Вие сте ни предоставили. Правото Ви на преносимост не следва да засяга неблагоприятно правата и свободите на трети страни.

Право на възражение: имате право, по всяко време и съобразно конкретната ситуация, на възражение срещу обработване на лични Ви данни.

Можете да възразите срещу получаването на съобщения, включително свързани с директния маркетинг. Имате право да възразите, безплатно и по всяко и време, срещу получаването на съобщения по следните начини:

 • като следвате указанията във самото съобщение;
 • като се свържете с нас на имейл: office@wonderlandbg.com.

Право на ограничаване на обработването: Имате право да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • ако претендирате, че Вашите данни са неточни, УОНДЕРЛАНД трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността им и до тяхното коригиране/допълване;
 • ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им;
 • когато ние не се нуждаем повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изискате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • когато сте упражнили правото си на възражение срещу обработването на данните Ви и се чака проверка дали нашите законни основания имат преимущество пред Вашите интереси.

Как можете да приложите Вашите права? Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни и Вашите права във връзка с тях, поради което винаги можете да се свържете с нас на имейл: office@wonderlandbg.com.

Право на подаване на жалба: Ако смятате, че обработваме Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас на имейл: office@wonderlandbg.com.

Актуализиране на Политиката за поверителност: Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност, затова Ви препоръчваме да преглеждате Политиката при посещението си на този сайт, за да се уверите, че сте запознати с всички промени и разбирате как Вашите данни ще бъдат обработвани. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт:  www.wonderlandbg.com.com.

Защо използваме Вашите лични данни? Събираме и обработваме Вашите лични данни, само доколкото е необходимо за конкретни и легитимни цели, за които са били получени, като спазваме принципите на пропорционалност и необходимост при обработването на данните. Тези цели могат да бъдат: да ви изпращаме, чрез електронна поща, текстови съобщения, телефонни разговори и обикновена поща, информация, проучвания и покани, за да оптимизираме преживяването Ви на нашия уебсайт и други подобни цели, свързани с дейността ни и с взаимоотношенията ни с Вас.

Какви лични данни обработваме и как давате съгласие?

УОНДЕРЛАНД събира и използва лични данни, които сте се съгласили да ни предоставите и които са необходими за извършване на дейността ни. Съгласието Ви може да е било под формата на попълване на присъствен списък на събитие, организирано от Дружеството, предоставяне на данните във визитна картичка, изпратен имейл с контактна информация, писмена декларация, включително по електронен път, чрез отбелязване с отметка в поле при посещението на нашия уебсайт, избиране на технически настройки за услуги

Обработваме следните категории лични данни:

 • Лична информация за контакт, включително всяка информация, която дава възможност на УОНДЕРЛАНД да се свърже с Вас (например име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер).
 • Създадено от Вас съдържание (например публикации, снимки, видеоклипове др.), което сте споделили, като сте го качили на уебсайта или страниците на УОНДЕРЛАНД в социалните медии.
 • За да подобрим и персонализираме Вашето взаимодействие с нашия уебсайт използваме информация за влизане, за браузъра, който използвате, техническа информация за компютъра и или предходна информация за използването на уебсайта (т.н бисквитки).
 • УОНДЕРЛАНД може да получи определена лична информация за Вас от профила Ви в социалните мрежи. Можете да научите повече за данните от профила Ви, които могат да бъдат споделени с нас, като посетите уебсайта на съответната социална мрежа.

Лични данни на деца

УОНДЕРЛАНД не изисква лични данни на деца под 16-годишна възраст. Ако открием, че такива данни са случайно събрани, те ще бъдат заличени веднага.

При необходимост от събиране на лични данни на деца под 16 години, това ще става с изричното писмено съгласие от упражняващите родителските права.

Право да оттеглите съгласието си:

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време по следните начини:

 • като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено до Вас;
 • като изпратите имейл, в който изразите желанието си да оттеглите даденото съгласие на: office@wonderlandbg.com

Обърнете внимание, че оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще запазим Вашите лични данни за срока, определен в действащото законодателство, в зависимост от целта, за която са събрани или до оттегляне на Вашето съгласие.

Контакти на Администратор:

УОНДЕРЛАНД БГ ЕООД, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 205732935, уебсайт: www.wonderlandbg.com, имейл за контакт: office@wonderlandbg.com